۱۳۸۸ فروردین ۱۳, پنجشنبه

سيزده فروردين

سبزه امسال را بافتم به نيت سلامتی مادرم و هر آنكه برايم باقی مانده

اجرا شده در روز سيزدهم فروردين۱۳۸۷ بهمن ۲۷, یکشنبه

پروازاز دياری ديگر آمده


اميد پرواز دارد
و
چه زود به ديار ديگری خواهد رفت


در اين اجرا از اثر يكي از شركت كنندگان در بيستمين جشنواره هنر محيطي هرمز استفاده شده است


با تشكر از تارا